Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

PV-verplichting in Vlaanderen

Voor wie geldt de Vlaamse PV-verplichting?

•    Voor bedrijven geldt deze verplichting per individueel aansluitingspunt in Vlaanderen met een jaarlijks elektrisch verbruik van meer dan 1 GWh*. Als referentiejaar wordt gekeken naar het elektrische verbruik vanaf 2021.De zonnepanelen moeten ten laatste op 1 juli 2025 in gebruik worden genomen.

•    Bedrijfsites die de komende jaren systematisch meer dan 1 GWh* zullen verbruiken, zullen ook moeten voldoen aan deze PV-verplichting, waarbij de zonnepaneleninstallatie op 1 januari van het vierde kalenderjaar na deze overschrijding in gebruik moeten worden genomen. 

•    Voor overheidsgebouwen geldt dezelfde verplichting, maar ligt de drempelwaarde op een jaarlijks elektrisch verbruik van 250 MWh. Vanaf 2026 wordt dat een jaarlijks elektrisch verbruik van 100 MWh.

*Deze verplichting geldt voor bedrijven met een structureel verbruik van meer dan 1 GWh per jaar. Is dit verbruik eenmalig, dan geldt de verplichting niet.


Hoeveel zonnepanelen moeten er geïnstalleerd worden?

De PV-verplichting wordt bepaald op basis van de volledige dakoppervlakte op elke site met een verbruik hoger dan 1.000 MWh. Ook dakoppervlaktes die ongeschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen worden hierbij in rekening gebracht, zoals bijvoorbeeld boogloodsen of glaspartijen.

•    In 2025 moet minimaal 12,5 Wp/m² geïnstalleerd worden. Dat komt ongeveer overeen met 10% van de totale dakoppervlakte.
•    In 2030 moet minimaal 18,75 Wp/m² geïnstalleerd worden. Dat komt ongeveer overeen met 15% van de totale dakoppervlakte.
•    In 2035 moet minimaal 25 Wp/m² geïnstalleerd worden. Dat komt ongeveer overeen met 20% van de totale dakoppervlakte.

Op de eigen site mogen deze zonnepanelen geplaatst worden op dakencarports, marginale gronden of wateroppervlaktes. 

Welk vermogen moet u tegen 2025, 2030 & 2035 op uw site plaatsen?  Check het met deze simpele simulatietool in 3 simpele stappen.

2 uitzonderingen:
•    Er is een bovengrens vastgelegd om te garanderen dat de zonnepaneleninstallatie in verhouding staat tot het elektrische verbruik van de site. Het minimale zelfverbruik wordt bepaald op 35% (berekend op basis van 900 vollasturen). Deze uitzondering is bijgevolg in de eerste plaats van toepassing op sites met heel grote dakoppervlaktes.
•    Indien er beperkingen worden opgelegd door de netbeheerder omwille van congestieproblemen kan de installatie ook kleiner worden gedimensioneerd.

Wij kunnen u begeleiden bij de berekening van de minimale en ideale omvang van de installatie en de diverse mogelijkheden om zo uw rendement te optimaliseren. Contacteer ons voor een gratis projectevaluatie.


Wat als ik geen zonnepanelen kan plaatsen op mijn eigen site?

Misschien zijn uw daken te oud zijn of beschikken ze over onvoldoende draagkracht om zonnepanelen te installeren. Hier voorziet de wetgever enkele alternatieve oplossingen:

•    U kunt investeren in de installatie (of repowering) van windturbines, warmtepompen of nieuwe warmte-krachtinstallaties op de verbranding van biomassa of biogas (biomethaan is niet toegelaten).
•    Beschikt uw onderneming over meerdere sites in Vlaanderen, dan kan de verplichte installatie geconsolideerd worden op één of meerdere sites. Belangrijk is wel dat enkel nieuwe installaties, gebouwd na 1 januari 2023, in aanmerking komen voor consolidatie. 
•    U kunt participeren in de realisatie van duurzame energieprojecten in Vlaanderen. In dat geval wordt de minimale bijdrage vanaf 2025 bepaald op 800 euro per kilowattpiek.


Wij zijn geen eigenaar van onze bedrijfsterreinen. Wat zegt de verplichting in dit verband?

Deze maatregel betreft niet alleen de verbruiker van het betrokken aansluitpunt. De investeringsverplichting wordt opgelegd aan de eigenaars, huurders of pachters van de gebouwen die op de aansluitpunten zijn aangesloten. Indien er meerdere eigenaars, huurders of pachters van de gebouwen zijn, moeten zij "in solidum" de verplichting nakomen.


Wij zijn van plan ons gebouw te slopen of ons dak te renoveren. Wordt ons bedrijf door deze maatregel getroffen?

Gaat u het gebouw afbreken of het dak renoveren, dan kunt u maximaal 5 jaar uitstel krijgen. Als u deze projecten niet uitvoert, zal u een administratieve boete krijgen.


Biedt ENGIE financieringsoplossingen aan om aan deze verplichting te voldoen?

Naast directe investering biedt ENGIE ook financieringsoplossingen. ENGIE Sun4Business biedt een derde-investeerdersoplossing waarmee u de voordelen van een zonne-installatie zonder eigen kapitaal geniet.

Hoe werkt het?
•    U verleent Sun4Business een recht van opstal om op uw dak of grond te bouwen.
•    Sun4Business ontwikkelt, bouwt en onderhoudt het fotovoltaïsche systeem. 
•    U verbruikt lokaal de geproduceerde zonne-energie en betaalt hiervoor een vaste prijs in EUR/MWh. 
•    Na 15 tot 20 jaar* wordt u eigenaar van de installatie, waarvan de minimale levensduur 25 jaar bedraagt. 

* Afhankelijk van uw project en om een optimaal rendement te garanderen, bieden wij u een formule tussen 15 en 20 jaar (onder voorwaarden).


Hoe zal de naleving van deze verplichting worden beoordeeld? Wat zullen de sancties zijn bij niet naleving?

Het VEKA zal de geplaatste zonnepanelen (of participatie of windturbine of warmtekrachtinstallaties) jaarlijks controleren en boetes sturen naar bedrijven die niet voldoen.


Is uw huidige hoogspanningscabine daar geschikt voor?

Om aan deze regelgeving te voldoen, moet uw hoogspanningscabine misschien aangepast worden.
 

Om uw groene stroomproductie te koppelen op het distributienet dient uw hoogspanningscabine te voldoen aan de geldende wetgeving rond elektrische installaties, met name de Synergrid voorschriften, het lastenboek HS-klantencabines van de distributienetbeheerder (DNB) en het AREI (Algemeen Reglement betreffende Elektrische Installaties). 

De verplichte risicoanalyse op de elektrische installaties dient tevens voorgelegd te worden aan uw distributienetbeheerder. U hebt het nodige hiervoor nog niet gedaan? Klik hier.
 

Een digitale meter die de in- en uitgaande stromen meet dient geplaatst te worden. De schakel- en exploitatierisico’s van uw hoogspanningsinstallatie dienen tot een minimum beperkt te zijn.

Uw hoogspanningscabine dient dus mogelijks aangepast te worden. 

Onze experten kunnen u hierbij helpen, van het nazicht en renovatie van uw hoogspanningscabine, inclusief, indien van toepassing, de opvolging en het beheer van uw 'groene' project. Klik hier.
 


Als uw partner in de energietransitie staan we klaar om u hierin te ondersteunen en gerichte oplossingen aan te bieden.
Neem contact op om te ontdekken wat uw bedrijf moet doen om te voldoen aan deze nieuwe richtlijn.

De inhoud van deze informatie dateert van maart 2023 en is aan veranderingen onderhevig.
Alles werd in het werk gesteld om de inhoud zo nauwkeurig en correct mogelijk te maken. Fouten of weglatingen kunnen echter niet worden uitgesloten