Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Gebruiksvoorwaarden website

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De onderneming

Dit is de site van Electrabel, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel van de vennootschap te 1000 Brussel, Simón Bolívarlaan 36, BTW BE 0403.170.701 RPR Brussel. Electrabel nv staat hoofdzakelijk in voor de productie van elektriciteit en de verkoop van elektriciteit aan grote industriële klanten en zich ontfermt over de verkoop van elektriciteit en aardgas en hiermee verbonden producten en diensten aan residentiële klanten, kleine professionele klanten en KMO’s. Electrabel nv wordt verder verwezen als “ENGIE”. Electrabel nv heeft een leveringsvergunning voor elektriciteit en aardgas ontvangen van de VREG, de CWaPE en het BIM, de respectieve toezichthoudende autoriteiten voor het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Electrabel nv heeft eveneens een leveringsvergunning voor elektriciteit en aardgas ontvangen van de CREG, het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteitsmarkt.

Het algemeen telefoonnummer is +32 (0) 2 518 61 11 en er kan ook contact worden opgenomen per e-mail.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over ENGIE, over haar filialen en hun respectieve activiteiten alsook over de producten en diensten die ENGIE levert. De site biedt in bepaalde gevallen eveneens de mogelijkheid om online een contract af te sluiten met ENGIE.

Alhoewel ENGIE zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert ENGIE niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

ENGIE kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van de bedrijfswaarde van ENGIE of van één van de filialen van ENGIE. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en semestriële verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

Niets in deze site mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding. Zo ook staat niets in deze site als een offerte om effecten van ENGIE of van één van haar filialen aan te kopen of erop in te schrijven.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van ENGIE of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Websites van derden

ENGIE kan op haar website links voorzien naar websites van derden, filialen van ENGIE of andere bedrijven of individuen. ENGIE  is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot, het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. ENGIE kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Voor zover ENGIE naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en inzake elektronische communicaties.

Om meer informatie te bekomen omtrent de aard van, en de wijze waarop ENGIE persoonsgegevens verzamelt op deze website en verwerkt, gelieve ons privacybeleid te raadplegen.

Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank

Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zullen inzake bevoegd zijn.