Wat zijn de vooruitzichten voor de energieprijzen tot 2028?

Twee keer per jaar analyseren onze experts de tendensen van de energieprijzen voor de komende 5 jaar. In onderstaande analyse (van eind april 2024) werden de meeste voorspellingen van eind 2023 naar beneden bijgesteld. We vatten de essentie voor u samen.
Niels Villers
03/06/2024 |

De macro-economische context

Vanaf de lente van 2024 zou de eurozone geleidelijk uit de crisis moeten komen en weer moeten gaan groeien. De Amerikaanse economie zal geleidelijk vertragen, vanwege de hoge rentetarieven, en pas in 2026 weer groeien.  

De vooruitzichten voor de groei van de wereldwijde vraag naar energie zijn lager dan eind 2023 werd verwacht. Ondanks de dalende prijzen blijft het gas- en elektriciteitsverbruik in Europa laag, met een beperkt groeipotentieel voor de komende jaren. De Amerikaanse en Chinese economieën zullen naar verwachting ook vertragen. 

Welke trend zullen de olieprijzen volgen?

De duidelijke wens om het conflict in het Midden-Oosten niet verder te laten escaleren in 2024 verlaagt het risico op prijsstijgingen.  

We zouden ook een toename van het aanbod moeten zien. De OPEC heeft besloten om haar productiebeperkingen (van kracht sinds juli 2023) te verlengen tot eind 2025. Acht leden krijgen echter toestemming om de vrijwillige verminderingen die zijn ingesteld om OPEC-landen die zich niet aan de basisovereenkomst houden te compenseren, geleidelijk af te bouwen.

In 2025 zal de vertraging van de Amerikaanse en Chinese economie de vraag doen afnemen. Hierdoor kan er een overaanbod aan olie ontstaan, waardoor de prijzen zullen dalen.  

Ten slotte zal de structurele neerwaartse trend in het gebruik van fossiele brandstoffen de olieprijzen blijvend onder druk zetten. Ondanks het verwachte herstel van de wereldeconomie in 2026.  

Relatief stabiele aardgasprijzen tot 2026

De gasvoorraden in Europa zouden de komende winter voldoende gevuld moeten zijn. Het aanvullen van deze voorraden in 2025 en 2026 zou echter moeilijker kunnen verlopen. Hierdoor zouden de prijsniveaus ondersteund kunnen blijven totdat de wereldmarkt zich in 2027-2028 mogelijk ontspant.  

Tegen de tweede helft van 2024 zouden we ons in een licht stijgende prijscontext moeten bevinden, tussen 25 en 35-40 EUR/MWh:

 • Hoewel de marktfundamenten in Europa sterk zijn vanwege recordvoorraden, een lage vraag en een robuuste invoer via Noorse pijpleidingen, wordt het potentieel voor prijsdalingen beperkt doordat Aziatische landen grote volumes LNG aankopen die aanvankelijk voor Europa gepland waren in 2024. 
   
 • Geopolitieke risico’s kunnen daarenboven de prijzen nog steeds ondersteunen en moeten daarom, zoals altijd, nauwlettend in de gaten worden gehouden. 
   
 • Bovendien blijft de markt, zelfs als hij fundamenteel in balans is, behoorlijk volatiel. Elke risicofactor die de aanvoer van LNG of pijpleidingen bedreigt, wordt gevoelig. LNG wordt ook een steeds belangrijker onderdeel van de Europese energiemix. In het voorjaar leidden de volgende twee gebeurtenissen bijvoorbeeld tot een scherpe stijging van de prijzen: 
  • De aankondiging van een mogelijke vertraging in de opstartdatum van een nieuwe Amerikaanse LNG-exportinstallatie (Golden Pass). 
  • De scherpe daling van de Noorse export als gevolg van een storing in de Nyhamna gasverwerkingsfabriek.

In 2025 en 2026 verwachten we een verkrapping van de markt, onder andere door de geplande stopzetting van de Oekraïense doorvoer eind 2024 waardoor de resterende gasaanvoer vanuit Rusland naar Europa zullen halveren. De toegenomen concurrentie vanuit Azië, zoals eerder aangehaald, zou de gasprijzen rond de 35 EUR/MWh moeten houden.  

Vanaf 2027-2028 zal de ingebruikname van nieuwe capaciteit voor het vloeibaar maken van aardgas (voornamelijk in de Verenigde Staten en Qatar) de wereldwijde gasmarkt in een situatie van overcapaciteit brengen. Dit zou moeten leiden tot een daling van de gasprijzen.  

Vertragingen bij de bouw en het groeitempo van de Aziatische vraag naar LNG zijn echter grote onzekerheden voor deze periode.  

Hoe zullen de elektriciteitsprijzen evolueren?

De vertraging van de vraag, de toegenomen capaciteit van de productie van hernieuwbare energie en de dalende brandstofkosten hebben ertoe geleid dat we onze prognoses voor de elektriciteitsprijzen naar beneden hebben bijgesteld in vergelijking met onze analyse van eind 2023.

Vanaf de tweede helft van 2024 tot 2027 zouden de elektriciteitsprijzen ondersteund moeten blijven door stijgende gas- en CO2-prijzen.

Vanaf 2028 moeten nieuwe productiecapaciteit voor hernieuwbare energie en verbeterde marktflexibiliteit (opslag en vraagbeheer) ervoor zorgen dat de elektriciteitsprijzen dalen en minder afhankelijk worden van de gasprijzen. 

Belangrijk: de sterke volatiliteit van de intraday prijzen zal waarschijnlijk aanhouden als gevolg van de impact van hernieuwbare energie (negatieve marktprijzen komen steeds vaker voor). Flexibiliteit zal essentieel zijn om de wisselvalligheid van hernieuwbare energiebronnen te compenseren en om aan de vraag op piekmomenten te voldoen.  

Deze voorspellingen zijn onderhevig aan twee grote onzekerheden. Ten eerste de evolutie van de vraag, aangezien het tempo van de elektrificatie en het herstel van de crisis aanzienlijk kan variëren afhankelijk van de economische gezondheid van de eurozone. En ten tweede, veranderingen in de prijs van CO2-emissierechten. 

Hoe zit het met CO2-emissierechten (EUA's)?

In de tweede helft van 2024 zouden de prijzen op hun huidige niveaus moeten blijven, rond 65-70 EUR/ton, voornamelijk door de voortdurende vernietiging van de industriële vraag en de toename van de productie van hernieuwbare energie in de EU.  

In 2025 zou er een lichte opleving kunnen zijn door het herstel van de industrie en een krappere gasmarkt.  

Vanaf 2026 zien we een opwaartse trend in de CO2-markt. Dit komt vooral door een krapper marktevenwicht als gevolg van de tweede neerwaartse bijstelling van het Europese emissiehandelssysteem. De scheepvaartsector zal hier ook volledig aan moeten voldoen.  

De opwaartse trend in de prijzen zou moeten vertragen in het laatste deel van het decennium (2027-2030) aangezien de markt zou moeten profiteren van de snelle implementatie van nieuwe hernieuwbare capaciteit, de decarbonisatie van de industrie en het comfortabel evenwicht op de gasmarkt.  

Conclusie

Sinds de crisis in de zomer van 2022 zijn de energieprijzen gedaald en weer enigszins in evenwicht, maar ze liggen nog steeds hoger dan voor de crisis.   

Verwacht wordt dat de gas- en elektriciteitsprijzen in de tweede helft van 2024 licht zullen stijgen.
  
Economisch herstel, een stijgende vraag en verhoogde concurrentie met Azië voor de invoer van LNG, zouden deze opwaartse druk op de prijzen tot 2027 kunnen ondersteunen.

Vanaf 2028 zouden de gas- en elektriciteitsprijzen aanzienlijk moeten kunnen dalen door de ingebruikname van nieuwe capaciteit voor het vloeibaar maken van aardgas alsook door extra productiecapaciteit van hernieuwbare energie.  

Belangrijk: de prijsvolatiliteit zal toenemen, met alle risico's en kansen van dien. 

Over kansen gesproken, houd de ontwikkelingen op de energiemarkt goed in de gaten en schrijf u in op onze Energy Market News!  


Disclaimer 
De prognoses en bijbehorende analyses worden door ENGIE uitsluitend ter informatie verstrekt. Er wordt geen enkele verklaring of garantie gegeven in verband met deze prognoses. Ze vormen geen advies of aanbeveling van welke aard dan ook. U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen analyse van deze informatie en voor het gebruik dat u ervan wilt maken.
3 mei 2024 - © ENGIE GLOBAL MARKETS 2024 - VIJFJAARSPRIJSVOORSPELLING