Wat zijn de vooruitzichten voor de energieprijzen tot 2028?

Voorspellen hoe de energieprijzen zullen evolueren, is altijd een complexe en moeilijke oefening. Toch kunnen we op basis van bepaalde elementen in de huidige situatie trends identificeren. Laten we de balans opmaken, te beginnen met enkele economische factoren die een impact zullen hebben op de marktprijzen.
Niels Villers
29/01/2024 |

Macro-economische context

In 2023, in een klimaat van sterk stijgende rentes om de inflatiedruk tegen te gaan, kenden de wereldeconomieën verschillende realiteiten: terwijl de Verenigde Staten de aanscherping van het monetaire beleid goed hebben doorstaan, is het herstel in China zwak en flirt de eurozone met een recessie.  
We verwachten dat de sombere wereldwijde macro-economische situatie in 2024 gehandhaafd blijft en dat de vraag vanaf 2025 weer zal aantrekken.

Welke trend zouden de olieprijzen volgen?

Sinds juli vorig jaar is de olieprijs onder impuls van vrijwillige productiebeperkingen door Rusland en Saoedi-Arabië gestegen tot 100 USD/v eind september, de hoogste prijs sinds november 2022.

Sindsdien werd de markt gedomineerd door de angst voor een dalende vraag, een angst die overschaduwd werd door het uitbreken van het conflict tussen Israël en Hamas, maar die waarschijnlijk weer de kop zal opsteken zodra het hoogtepunt van dat conflict voorbij is. 

Voor 2024 lijkt de algemene trend neerwaarts te zijn. De oorzaak? Sombere macro-economische omstandigheden in combinatie met de massale aanvulling van de Chinese voorraden in 2023 die de vraag waarschijnlijk niet zal doen heropleven. 

Daarna, vanaf 2025, zou een stijgende vraag de prijzen kunnen opdrijven, hoewel de geleidelijke vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen dit fenomeen waarschijnlijk zal verzachten. 

Zullen de gasprijzen onder druk blijven staan voordat ze afzwakken?

In 2024 verwachten we een eerder dalende fundamentele prijscontext:

  • de vraag zou relatief zwak moeten blijven;
  • de voorraadniveaus aan het einde van de winter zouden comfortabel moeten zijn; 
  • de LNG-invoer zou solide moeten blijven.

In 2025 en 2026 wordt een economisch herstel verwacht als gevolg van een verlaging van de rentetarieven door de centrale banken, wat de vraag zou doen toenemen en tot hogere prijzen zou leiden.

Beheer van de vraag zal cruciaal blijven om ervoor te zorgen dat de gasmarkt voldoende ademruimte heeft bij volatiele weers- en leveringsomstandigheden.

Vanaf 2027 zal de wereldwijde gasmarkt naar verwachting te maken krijgen met een overaanbod omdat nieuwe aanvoer van LNG, voornamelijk uit de VS en Qatar, het Russische gas zal vervangen. Dat zal leiden tot een daling van de gasprijzen. 

Hoe zullen de elektriciteitsprijzen evolueren?

Korte termijn (Spotmarkt)

De dalende trend van begin 2024 zou zich in de eerste helft van het jaar moeten voortzetten dankzij :

  • de verzwakking van de prijs van gas en CO2-emissierechten;
  • de toename van de productie van hernieuwbare energie in 2023.

Belangrijk: de prijsvolatiliteit zal waarschijnlijk groter worden als gevolg van de impact van hernieuwbare energie (negatieve marktprijzen komen steeds vaker voor) en onzekerheden over het niveau van de elektriciteitsvraag.

Lange termijn (Forwardmarkt)

Over het algemeen zouden de Europese termijnprijzen in 2024 licht moeten dalen. Dat komt door:

  • de toegenomen beschikbaarheid van kernenergie in Frankrijk;
  • de neerwaartse trend in gasprijzen;
  • de uitbreiding van hernieuwbare elektriciteitsproductie. 

In 2025 en 2026 zou de elektriciteitsmarkt dezelfde opwaartse trend moeten volgen als de gasmarkt zoals hierboven beschreven.

Vanaf 2027 zou een comfortabele LNG-voorziening de elektriciteitsprijzen naar beneden moeten duwen. De gasmarkt zal dus de belangrijkste drijvende kracht zijn achter de elektriciteitsprijzen. Er moet echter worden opgemerkt dat de neerwaartse trend minder uitgesproken zal zijn dan voor gas vanwege de hoge CO2-prijzen (gekoppeld aan de hervorming van de CO2-markt in het Fit for 55 en REPowerEU plan).

Tot slot, hoe zullen de CO2-emissierechten (EUA's) evolueren?

De prijs van CO2-emissierechten daalt momenteel aanzienlijk, maar zal zich naar verwachting stabiliseren in 2024 en 2025, zij het nog steeds met een zekere volatiliteit. 
Vanaf 2026 wordt een duidelijke opwaartse trend van de CO2-prijzen verwacht, aangezien de markt krapper zou moeten worden als gevolg van het RePowerEU-plan, waarin het degressieve emissieplafond aanzienlijk zal dalen.

Conclusie

De termijnprijzen voor gas en elektriciteit zouden in 2024 licht moeten dalen. 

Een stijgende vraag als gevolg van economisch herstel, evenals geopolitieke spanningen, zouden de prijzen in 2025 en 2026 onder opwaartse druk kunnen zetten. 

Vanaf 2027 zouden de gasprijzen sterker kunnen dalen, waardoor ook de elektriciteitsprijzen zouden kunnen dalen. Al zal de verwachte verkrapping van de CO2-markt in Europa het neerwaartse effect hoogstwaarschijnlijk verzachten.

Toch zouden de energieprijzen boven het niveau van voor de crisis moeten blijven. 
Belangrijk: de prijsvolatiliteit zal waarschijnlijk steeds groter worden, met alle risico's en kansen van dien.


Over kansen gesproken, houd de ontwikkelingen op de energiemarkt goed in de gaten en schrijf u in op onze Energy Market News!  

Tot slot mogen we niet vergeten dat deze prognoses, die eind 2023 zijn opgesteld, het resultaat zijn van analyses op basis van elementen en veronderstellingen die op dat moment bekend zijn. 
 

De voorspellingen en bijbehorende analyses worden door ENGIE uitsluitend ter informatie verstrekt. Er wordt geen enkele verklaring of garantie gegeven met betrekking tot deze vooruitzichten. Deze mogen niet worden beschouwd als een advies of aanbeveling van welke aard dan ook. U bent als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van uw onderzoek van dergelijke informatie en uw beoogde gebruik ervan.